Privacyverklaring

De Maakbare Mens vindt de bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk. We gaan zorgvuldig met uw gegevens om en doen er alles aan om uw privacy te waarborgen.

In deze privacyverklaring verhelderen we welke gegevens we verzamelen en wat we ermee doen. De Maakbare Mens houdt zich aan de wetgeving van toepassing, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dat wil zeggen dat De Maakbare Mens:

 • uw gegevens enkel verwerkt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt; (zie ook hieronder ‘Waarom verwerken wij gegevens’)
 • zich beperkt tot de minimale gegevens die nodig zijn;
 • om uw uitdrukkelijke toestemming vraagt indien nodig;
 • technische en organisatorische maatregelen treft om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan anderen, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt;
 • op de hoogte is van uw rechten inzake privacy, en deze respecteert.

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring, kunt u contact opnemen via:

De Maakbare Mens vzw
Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen
03 205 73 10
info@demaakbaremens.org
www.demaakbaremens.org

ondernemingsnummer: 0456.539.606 – RPR Antwerpen

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is gericht aan personen die belangstelling toonden in onze diensten of producten, deelnemers aan onze activiteiten, klanten, partners en leveranciers.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De Maakbare Mens verwerkt uw gegevens voor volgende doelen en rechtsgronden:

Nieuwsbrief

 • Welke gegevens?
  Uw voor- en achternaam (optioneel), e-mailadres en IP-adres
 • Waarvoor?
  Het versturen van informatie over onze activiteiten, projecten, diensten en relevante actualiteit.

Webwinkel

 • Welke gegevens?
  Uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, IP-adres en bedrijfsnaam (optioneel)
 • Waarvoor?
  Het verwerken en verzenden van aankopen via onze webwinkel.

Enquêtes en evaluaties

 • Welke gegevens?
  Uw e-mailadres (optioneel), alle andere gegevens worden anoniem opgeslagen.
 • Waarvoor?
  Het evalueren van onze diensten met het oog op het verbeteren van de dienstverlening. Inhoudelijk onderzoek. Mogelijkheid tot inschrijven op de nieuwsbrief (zie Nieuwsbrief).

Q&A

 • Welke gegevens?
  Uw naam (optioneel), uw functie, beroep of hoedanigheid (optioneel)
 • Waarvoor?
  Het archiveren van de inhoudelijke en praktische vragen gesteld aan De Maakbare Mens, met het oog op het verbeteren van de dienstverlening en het rapporteren aan de subsidiërende overheid.

Recensies

 • Welke gegevens?
  Uw voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres
 • Waarvoor?
  Communicatie over boekrecensies en het versturen van boeken naar recensenten.

Bibliotheek

 • Welke gegevens?
  Uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoon en e-mailadres
 • Waarvoor?
  Ontlenen van boeken uit de bibliotheek van De Maakbare Mens

Activiteiten

 • Welke gegevens?
  Uw voor- en achternaam, e-mailadres, organisatie/functie/hoedanigheid (optioneel)
 • Waarvoor?
  Communicatie over de activiteit waarvoor u zich inschreef. Inschrijvingslijsten voor een vlotte organisatie van de activiteit.

Samenwerking & vraag naar sprekers

 • Welke gegevens?
  Uw voor- en achternaam, e-mailadres, organisatie/functie/hoedanigheid
 • Waarvoor?
  Het regelen van sprekers voor activiteiten

Statistieken/analytics

 • Welke gegevens?
  Anonieme gegevens van websitebezoekers, zoals land, duur van bezoek, aantal bezoekers, …
 • Waarvoor?
  Het evalueren van onze activiteiten, acties en online platform. Het rapporteren aan de subsidiërende overheid.

Contacten relatiebeheer

 • Welke gegevens?
  Uw voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, organisatie/functie/hoedanigheid, bedrijfsnaam
 • Waarvoor?
  Het verwerken en opvolgen van aankopen via onze webwinkel. Communicatie en opvolging over de activiteit waarvoor u zich inschreef. Inschrijvingslijsten voor een vlotte organisatie van de activiteit. Het evalueren van onze activiteiten, acties en online platform. Communicatie over boekrecensies en opvolgen recensenten. Het regelen van sprekers voor activiteiten en opvolgen daarvan. Het rapporteren aan de subsidiërende overheid.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u ons geeft kunnen, indien strikt noodzakelijk, aan derden worden verstrekt voor uitvoering van de doelen hierboven. Derden die namens De Maakbare Mens kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

De Maakbare Mens maakt gebruik van een derde partij voor:

Nieuwsbrief

Webwinkel

Enquêtes en evaluaties

Recensies

 • Uitgeverijen of Belgische vertegenwoordigers van uitgeverijen

Activiteiten

Samenwerking & vraag naar sprekers

 • Betrokken partners

Statistieken/analytics

Contacten relatiebeheer

Wij kunnen persoonsgegevens delen met andere derden indien u ons hier (schriftelijke) toestemming voor geeft. U heeft steeds het recht deze toestemming in te trekken.

Bewaartermijn

De Maakbare Mens bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, met in acht name van de wettelijke bewaartermijnen (bijvoorbeeld voor boekhoudkundige documenten). Bewaartermijnen kunnen per doel verschillen.

De Maakbare Mens houdt persoonlijke gegevens niet langer bij dan 5 jaar (na het laatste gebruik of de beëindiging van de samenwerking). Tenzij wettelijk een langere bewaartermijn is vereist.

Beveiliging van de gegevens

De Maakbare Mens neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

De Maakbare Mens nam o.a. de volgende maatregelen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We gebruiken een virusscanner, die we systematisch updaten, en installeerden een ‘firewall’;
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de gegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op verwijdering van uw gegevens als die niet langer noodzakelijk zijn voor de doelen waarvoor u ze verstrekte. Wij behouden ons het recht voor te bepalen of uw verzoek gegrond is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

U kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop uw gegevens verwerkt worden. U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een derde partij.

Via het adres hieronder kunt u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Geen enkele categorie van personen wordt onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via:

De Maakbare Mens
Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen
info@demaakbaremens.org
Telefoon : 03 205 73 10

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijziging privacy statement

De Maakbare Mens kan zijn privacy statement wijzigen. Een wijziging kondigen we aan op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op: 28 juni 2021

Je winkelmand is leeg.